-->

نقش خانواده در تربیت دختران موفق

نقش خانواده در تربیت دختران موفق

1. هیچ وقت نزد فرزندانتان همسر خود را تحقیر نکنید.

2. با دخترتان مثل یک دوست باشید. حرفهای فرزندتان را گوش دهید و تلاش کنید خودتان مشاور

او باشید.

3. همیشه سعی کنید صادق و بی ریا باشید و به جای اینکه موعظه و نصیحت کنید، اهل عمل

باشید.

4. برای اینکه دختر خوشبختی داشته باشید، با او بگویید و بخندید و در کنارش باشید.

5. الفبای زندگی را به دخترتان آموزش دهید، بگذارید بعضی وقتها غذا درست کند، ظرف ها را

بشوید، اتاق ها را تمییز کند، قبض آب و برق را پرداخت کند، حساب بانکی برای خودش داشته

باشد، درباره زندگی تصمیم بگیرید و…

نقش خانواده در تربیت دختران موفق

6. با دخترتان به گردش بروید و با هم بازی کنید. تمام پدران هرچه و هر که هستید، چه سرمایه

دار و چه تحصیل کرده، در برابر دخترتان یک پدر و یک دوست صمیمی هستید که باید غرورتان را

زیر پاهایتان له کنید و آن قدر خودتان را پایین بیاورید تا هم سطح دخترتان شوید.

7. بین فرزندان خود تبعیض قائل نشوید.

8. کاری کنید که دخترتان خودش را باور کند و اعتماد به نفس پیدا کند. به او مسئولیت بدهید و

در کارها با او مشورت کنید.

9. نسبت به دخترتان با محبت برخورد کنید، گیر زیادی ندهید، در آخر اگر اشتباهی هم بود راه حل

بدهید و با پیدا کردن راه حلی، مشکل را به خوبی و خوشی حل کنید.

10. تشویق را فراموش نکنید.

11. دخترتان را تشویق کنید که دوستان خوبی داشته باشد. اگر دخترتان دوستانی خوب، مودب،

با ایمان و با وقار داشته باشد، حتما از آنها الگو برداری خواهد کرد.

از کتاب ” نقش خانواده در تربیت دختران موفق”

نویسنده: دکتر حسنعلی میرزا بیگی